BBBWracamy do cyklu zimowych biegów górskich w lesie Gołobórz.
Kliknij tutaj, aby przejść do formularza zapisów na bieg.

 

 

REGULAMIN IMPREZY BIEGI GÓRSKIE BOGDANA BALI_ REAKTYWACJA

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem „ Biegów Górskich Bogdana Bali - Reaktywacja” jest Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce, ul. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce.

II. CEL IMPREZY

1. Propagowanie zdrowego trybu życia, obcowania z przyrodą leśną, propagowanie edukacji leśnej.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec oraz gminy Siedlce.

4. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.

5. Zaproponowanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez bieganie.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w pięciu terminach:

- 4 grudnia 2021r,

- 15 stycznia 2022r,

- 22 stycznia 2022r,

- 19 lutego 2022r,

- 5 marca 2022r.

2. Start każdego biegu nastąpi z terenu Lasu Gołobórz, o godzinie 10.00 (Miejscem startu jest tzw. szlaban przy przy ulicy Poziomkowej)

3. Biegi rozegrane będą na pętlach 2,5km.

Przewiduje się 3 dystanse dla biegaczy oraz 2 dystanse dla NW:

- 10 km – 4 pętle dla biegaczy

- 5 km – 2 pętle dla biegaczy oraz dla NW

- 2,5 km – jedna pętla dla biegaczy oraz dla NW

4. Pomiar czasu zostanie wykonany z pomocą sędziów i pomiaru ręcznego

5. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut w biegu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu na 10km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 18 lat.
 2. W biegu na 5km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat – wymagana zgoda rodzica/opiekuna.
 3. W biegu na 2,5km może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 12 lat – wymagana zgoda rodzica/opiekuna.
 4. Uwaga! Limit uczestników na wszystkich dystansach wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie Rezerwatu w bezpośredniej okolicy STARTU i METY zawodów.
 6. Biuro zawodów otwarte w każdym terminie odbywania się biegu - w godz. 9:00-10:00 - namiot 

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku i danych osobowych zawodników.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

7. Decyzje obsługi medycznej zawodów, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

8. Każda osoba, która zapisze się i dokonana opłaty (liczy się dzień wpłynięcia przelewu na konto) do dnia startu otrzyma numer startowy (Numer startowy do odbioru w biurze zawodów).

 V. ZGŁOSZENIA

1. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Biurze Zawodów i na stronie internetowej  www.yulorunteam.siedlce.pl

2. Zgłoszenia on-line (do dnia 2 grudnia 2021 do godziny 22:00)

3. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w Biurze Zawodów (w godz. podanych w pkt. IV.4).

4. Opłata startowa:

- za udział w całym cyklu biegów wynosi 50 zł

- za udział w pojedynczym biegu wynosi 20 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto:

Yulo Run Team Siedlce nr konta: 36 2030 0045 1110 0000 0199 4650 z dopiskiem – BGBB– opłata startowa za Imię Nazwisko, Rok urodzenia, nr telefonu.

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

9. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty/przelewie. W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "BGBB Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska,  Datę urodzenia wszystkich osób zgłaszanych do biegu oraz nr telefonu osoby wykonującej przelew.

10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

- numer startowy wraz z agrafkami,

- pamiątkowy medal na zakończenie cyklu,

 11. Do końcowego wyniku liczonych będzie cztery najlepsze biegi z pięciu na danym dystansie.

Organizator przewidział kategorie:

- w biegu na 10km :

Kategorie wiekowe: K kobiety i M mężczyźni

K-20 (18-29 lat) M-20 (18-29 lat)

K-30 (30-39 lat) M-30 (30-39 lat)

K-40 (40-49 lat) M-40 (40-49 lat)

 K-50+ (50 lat i starsi) M-50+ (50 lat i starsi)

- w biegach na 5km i 2,5 km kategorie OPEN Kobiet i Mężczyzn

- w marszu na  5km i na 2,5 NW kategorie OPEN Kobiet i Mężczyzn

Zdobywcy miejsc I-III w poszczególnych kategoriach otrzymują upominki.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.

2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie biegu. Jednak na trasie biegu będą znajdowały się osoby świadczące pomoc medyczną – ratownicy medyczni.

3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

4. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

5. Organizator nie zapewnia szatni  i pryszniców.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

9. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

10. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską w porozumieniu z SOZLA w Siedlcach.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

 

 • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje, podanej nazwy klubu/drużyny wraz z uzyskanym wynikiem – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 


 

Wspierają nas:

 

nowakdom logosed foldruk Merkury elkom entertel real