1. REGULAMIN BIEGU

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem „III Siedleckiego Biegu prawie Górskiego” jest  Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce.

II. CEL IMPREZY

1. Propagowanie zdrowego trybu życia, obcowania z przyrodą leśną, propagowanie edukacji leśnej.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec oraz gminy Siedlce.

4. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.

5. Zaproponowanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez bieganie.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 15 października 2016 roku.

2. Start biegu nastąpi z terenu Lasu Gołobórz w okolicach ulicy Jagodowej, o godzinie 11.00

3. Dystans biegów wynosi około 10 km. (Pętla 2x5km) Trasa nie posiada atestu PZLA.

4. Pomiar czasu zostanie wykonany z pomocą sędziów i pomiaru ręcznego

5. Każdy kilometr trasy będzie oznaczony.

6. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut w biegu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  1. W „III Siedleckim Biegu Prawie Górskim” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 18 lat.
  2. Uwaga! Limit uczestników „III Siedleckiego Biegu prawie Górskiego” wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
  3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie Rezerwatu w bezpośredniej okolicy STARTU i METY zawodów.
  4. Biuro zawodów otwarte 15 października 2016 ( sobota ) - w godz. 8:00-10:00 - namiot 

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku i danych osobowych zawodników.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

7. Decyzje obsługi medycznej zawodów, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

8. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w dniu zawodów w godzinach 8.00-10:00 15 października 2016 roku.

9. Każda osoba, która zapisze się i dokonana opłaty (liczy się dzień wykonania przelewu) do dnia 10 października 2016 r. otrzyma numer startowy (Numer startowy do odbioru w biurze zawodów).

 

V. ZGŁOSZENIA

1. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Biurze Zawodów i na stronie internetowej www.yulorunteam.siedlce.pl

2. Zgłoszenia on-line (do dnia 9 października 2016 do godziny 24:00)

3. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w Biurze Zawodów (w godz. podanych w pkt. IV.4).

4. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 50 zł i obowiązuje do 9 października. W ostatnim tygodniu cena ulega zmianie i wynosi 60zł. W dniu biegu 70zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto:

Yulo Run Team Siedlce nr konta: 36 2030 0045 1110 0000 0199 4650 z dopiskiem – III SIEDLECKI BIEG PRAWIE GÓRSKI – opłata startowa za Imię Nazwisko, Rok urodzenia, nr telefonu (uwaga - liczy się dzień wykonania przelewu).

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

7. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 10 października  2016 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

9. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty/przelewie. W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "III Siedlecki Bieg prawie Górski Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska,  Datę urodzenia wszystkich osób zgłaszanych do biegu oraz nr telefonu osoby wykonującej przelew.

10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

- numer startowy wraz z agrafkami,

- posiłek regeneracyjny po biegu,

- wodę niegazowaną po biegu,

- pamiątkowy medal na mecie,

 

11. Organizator przewidział kategorie wiekowe w biegu :

Kategorie wiekowe: K kobiety i M mężczyźni

K-35 (18-35 lat) M-35 (18-35 lat)

K-50 (36-50 lat) M-50 (36-50 lat)

K-50+ (51 lat i starsi) M-50+ (51 lat i starsi)

 

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, oraz w I-III w kategoriach wiekowych otrzymują puchary i ewentualne upominki.

15. Organizator nie dubluje nagród.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.

2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie biegu. Jednak na trasie biegu będą znajdowały się osoby świadczące pomoc medyczną – ratownicy medyczni.

3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

4. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

5. Organizator nie zapewnia szatni  i pryszniców.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

9. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

10. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską w porozumieniu z SOZLA w Siedlcach.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

 

Wspierają nas:

 

nowakdom logosed foldruk Merkury elkom entertel real