1. REGULAMIN BIEGU

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem „VII Siedleckiego Biegu prawie Górskiego” jest Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce oraz Agencja Rozwoju Miasta Siedlce ul. Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce

II. CEL IMPREZY

1. Propagowanie zdrowego trybu życia, obcowania z przyrodą leśną, propagowanie edukacji leśnej.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Siedlec oraz gminy Siedlce.

4. Promocja Siedlec i regionu siedleckiego.

5. Zaproponowanie młodzieży alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu poprzez bieganie.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 17 października 2020 roku.

2. Start biegu nastąpi z terenu Lasu Gołobórz, o godzinie 12.00 (Miejscem startu jest leśna polana oddalona o 600 metrów od parkingu aut przy ulicy Poziomkowej)

3. Dystans biegów wynosi około 10 km. (Pętla 2x5km) Trasa nie posiada atestu PZLA oraz 5km dla zawodników NW.

4. Pomiar czasu zostanie wykonany z pomocą sędziów i pomiaru ręcznego

5. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut w biegu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

  1. W „VII Siedleckim Biegu Prawie Górskim” może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 18 lat.
  2. Uwaga! Limit uczestników „VII Siedleckiego Biegu prawie Górskiego” wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń.
  3. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie Rezerwatu w bezpośredniej okolicy STARTU i METY zawodów.
  4. Biuro zawodów otwarte 17 października 2020 ( sobota ) - w godz. 9:00-11:00 - namiot

5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku i danych osobowych zawodników.

6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.

7. Decyzje obsługi medycznej zawodów, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

8. Pakiety startowe można odbierać wyłącznie w dniu zawodów w godzinach 8.00-11:30 17 października 2020 roku.

9. Każda osoba, która zapisze się i dokonana opłaty (liczy się dzień wpłynięcia przelewu na konto) do dnia 10 października 2020 r. otrzyma numer startowy (Numer startowy do odbioru w biurze zawodów).

 

V. ZGŁOSZENIA

1. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w Biurze Zawodów i na stronie internetowej www.yulorunteam.siedlce.pl

2. Zgłoszenia on-line (do dnia 10 października 2020 do godziny 22:00)

3. W przypadku wolnych miejsc, będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w Biurze Zawodów (w godz. podanych w pkt. IV.4).

4. Opłata startowa za udział w biegu wynosi 50 zł i obowiązuje do 10 października. Po tym terminie wpisowe ulega zmianie i wynosi 100zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto:

Yulo Run Team Siedlce nr konta: 36 2030 0045 1110 0000 0199 4650 z dopiskiem – VII SIEDLECKI BIEG PRAWIE GÓRSKI – opłata startowa za Imię Nazwisko, Rok urodzenia, nr telefonu (uwaga - liczy się dzień wykonania przelewu).

6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

7. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 5 października 2020 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

9. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty/przelewie. W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "VII Siedlecki Bieg prawie Górski Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska, Datę urodzenia wszystkich osób zgłaszanych do biegu oraz nr telefonu osoby wykonującej przelew.

10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje:

- numer startowy wraz z agrafkami,

- posiłek regeneracyjny po biegu,

- wodę niegazowaną po biegu,

- pamiątkowy medal na mecie,

 

11. Organizator przewidział kategorie wiekowe w biegu :

Kategorie wiekowe: K kobiety i M mężczyźni

K-35 (18-35 lat) M-35 (18-35 lat)

K-50 (36-50 lat) M-50 (36-50 lat)

K-50+ (51 lat i starsi) M-50+ (51 lat i starsi)

W biegu 5km NW z uwagi na brak sędziów nie ma kategorii wiekowych.

Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, oraz w I-III w kategoriach wiekowych otrzymują puchary i ewentualne upominki.

15. Organizator nie dubluje nagród.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.

2. Organizator nie zapewnia opieki medycznej na trasie biegu. Jednak na trasie biegu będą znajdowały się osoby świadczące pomoc medyczną – ratownicy medyczni.

3. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

4. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

5. Organizator nie zapewnia szatni i pryszniców.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

9. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

10. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską w porozumieniu z SOZLA w Siedlcach.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.

 

  • Dane osobowe uczestników imprezy objętej niniejszym Regulaminem będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
  • Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000 z dnia 24 maja 2018 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje, podanej nazwy klubu/drużyny wraz z uzyskanym wynikiem – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 

 

 

Wspierają nas:

 

nowakdom logosed foldruk Merkury elkom entertel real